Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|ทีมงานเว็บไซต์view 112651 View view 3.237.31.191 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจและเป้าหมายโรงเรียน  บันทักเมื่อ 07/02/2021 06:54 น.

   

มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

    

       โรงเรียนทรายทองวิทยายึดแนวดำเนินการยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยนำปรับใช้และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนและชุมชน
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของครูและผู้เรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

     จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนได้ กำหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
          1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ 60
          4. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ระดับ ม. 3 และ ม.6 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทุกรายวิชา
          5. เตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          6. ส่งเสริมพัฒนาครูและและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพมีวิทยฐานะสูงขึ้น
          7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนให้ทุกคนแสดงออกทางด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและกิจกรรมอื่น ๆอย่างหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ
          8. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้
          9. ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
          10. เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน
         11. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) และการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

         12. ยึดแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิบัติราชการ                            

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- ทีมงานเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-039970
ติดต่อผู้ดูแล นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา