Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|ทีมงานเว็บไซต์view 92016 View view 3.239.82.142 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติโรงเรียน  บันทักเมื่อ 09/02/2021 20:22 น.

โรงเรียนทรายทองวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตั้งอยู่ที่  71  หมู่ที่ 14 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

        ในปี  พ.ศ. 2516 – 2519  นายรังสี  นามเสนา, นายสุนีย์  พวงจันทร์  และคณะกรรมการสภาตำบลโพนทราย  ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับ  การขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้อนุมัติ 

        วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2519 นายสุดใจ  พลมั่น ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสงวน  บุญเจริญ  ได้ทราบเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนอีกครั้ง  พร้อมหลักฐานการมอบที่ดิน จำนวน  75  ไร่  ซึ่งภายหลังได้รับบริจาคเพิ่มเติมอีก  ปัจจุบันโรงเรียนทรายทองมีเนื้อที่ทั้งหมด   100  ไร่  3  งาน  94.6  ตารางวา 

        เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2520 กลุ่มบุคคลที่เป็นแกนนำของท้องถิ่น  โดยการนำของ  ร.อ.จรัศ  ทัศนพร ,นายสงวน  บุญเจริญ, และนายไพฑูรย์  เชิงหอม  ได้ยื่นเรื่องนำเสนอข้อมูล  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยนั้น   คือ  นายเดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์  และผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรมสามัธยมศึกษา  เมื่อกรมสามัญศึกษาได้รับเรื่อง  จึงดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาปกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนทรายทองวิทยาขึ้น เมื่อในที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2520  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ .1)  แบบสหศึกษาโดยมีนายไพฑูรย์  เชิงหอม   ตำแหน่งอาจารย์  1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

        เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายบวร    พินิจธนสาร  มาดำรงตำแหน่งแทนนายไพทูรย์  เชิงหอม  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนอื่น

        วันที่  30  ตุลาคม  2528  นางรัชนี  ศุภเกษร  ได้รับคำสั่งมาดำรงตำแหน่งแทนนายบวร  พินิจธนสาร 

        วันที่  6 ธันวาคม   2532  นายชยันต์  จันทรมหา  มาดำรงตำแหน่งแทน  นางรัชนี  ศุภเกษร  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น

        วันที่  9  กุมภาพันธ์  2540 นายพิเชษฐพงษ์  โคตรทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

         วันที่  1 ตุลาคม  2552  นายประมวล  สิงห์เขาภู  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องจากผู้อำนวยการพิเชษฐพงษ์  โคตรทองเกษียณอายุราชการ

         วันที่  29 มกราคม  2553  นายอานุภาพ  พิมพ์เขต  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา

         วันที่  18  ตุลาคม  2555  ดร.สะอาด  ขันอาษา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  เนื่องจากผู้อำนวยการอานุภาพ  พิมพ์เขต เกษียณอายุราชการ 

         วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายกำพล แสนบุญเรือง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา 

         วันที่  26 พฤศจิกายน  2559 นายอนุสรณ์ ทาสระคู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562  นายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- ทีมงานเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-595088
ติดต่อผู้ดูแล นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา