Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|ทีมงานเว็บไซต์view 92076 View view 3.239.82.142 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป  บันทักเมื่อ 26/12/2022 17:45 น.

ด้านการบริหารทั่วไป   มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8 การด าเนินงานธุรการ
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
4.11 การรับนักเรียน
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.15 การทัศนศึกษา
4.16 งานกิจการนักเรียน
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น  4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
4.20  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- ทีมงานเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-595088
ติดต่อผู้ดูแล นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา